کابلشو مسی استاندارد سایز 35

در انبار

کابلشو مسی استاندارد سایز 35